Projekty‎ > ‎

Weby


GUI, oparte o formularze HTML

Pisanie skryptów w Shellu jest łatwe. Jednak stworzenie interfejsu graficznego stanowi poważny problem, ponieważ nie istnieje jednolity standard API dla interfejsów graficznych.

Weby powstał by zaradzić temu zamiast własnej składni, używa formularzy HTML, oraz mechanizmu wzorowanego na CGI..

W przeciwieństwie do własnościowych rozwiązań, te mechanizmy są powszechnie znane i nie wymagają dodatkowej nauki.

Możesz to nazwać mieszanką terminala z przeglądarką internetową.

Dodatkowo Weby może być używany jako zamiennik poleceń "zdialog" i "xdialog". 
HTML forms-based GUI for Shell.

Writing shell scripts is easy. However, creation of graphical user interface is a serious problem because there is no single standard API for graphical interfaces.

Weby was made to remedy this, Instead of its own syntax, it uses HTML forms, and a mechanism similar to the CGI ..

In contrast to proprietary solutions, these mechanisms are well known and require no additional learning curve.

You can call it a mixture of a terminal with a web browser.

Additionally Weby can be used as a replacement for commands like "dialog" and "xdialog".

Comments